اس ام اس و جوک : )

جوک توپ joookجوک توپ

joookیکی از دو راهی های سخت زندگی

وقتیه که بعد از امتحان نمی دونی

جزوتو پرت کنی بیرون

 یا نگه داری برا ترم بعد !
جوک توپ
joookهیچ لذتی بالاتر از این نیست که بری مسافرت

 وقتی که برگشتی بری دستشویی خونه خودتون

اصن دنیا رو انگار بهت میدن لامصب !
جوک توپ
joookمورد داشتیم پسره رفته خواستگاری

 دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه

کلیپسش رفته تو حلق داماد !
جوک توپ
joook  دانشمندا هنوز کشف نکردن

 که دلیل علاقه دخترا به پسوند joojoo چیه ؟
جوک توپ
joookحتی اگه من خونه نباشم و کنترل TV گم بشه

 مامانم زنگ میزنه بهم میگه پاشو ببین کنترل زیرت نیست ؟؟؟

یعنی کلا حس لامسه منو میبره زیر سوِال !
جوک توپ
joook


 
داشتم تو کلاس از اول تا آخر با دوستم حرف میزدم

استاد آخرای کلاس دیگه از دستم خسته شده بود

گفت پنج دیقه مونده دیگه حرفاتو جمع بندی کن !
جوک توپ
joookاساسا اگه اونی که از رو به رو میاد آشنا باشه

 و مشغول ور رفتن با موبایلش

 ینی قبل اینکه تو ببینیش دیدتت

 و این از ثابت شده های راه پیچشه !
جوک توپ
joookتفاﻭﺕ ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ :

ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﻭﻧﺎ : ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩ ، ﯾﻪ ﭘﺮﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ …

ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ : ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺟﻦ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭﻡ …

ﻣﻨﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ میبوقیدم تو خودم ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ !
جوک توپ
joookهیچ وقت به کسی که دوستش دارید

نگید برو پشت سرتو هم نگاه نکن !

بگید برو تا وقتی نگفتم پشت سرتو نگاه نکن

 آدمیزاده دیگه

گاهی پشیمون میشه …
جوک توپ
joookمخاطب خاص ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻬﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ میگه ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺶ ﻛﺎﺩﻭی ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺑﮕﻴﺮﻡ

ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺤﺒﺖ کنی بگی آﻳﻔﻮﻥ ۵ ﺭﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﭙﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ آﻳﭙﺪ ؟!

ﺍﻭﻥﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺷﺐ ﻓﻠﺶ مخاطب خاصم ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪ

ﺗﻮ ماشینم ﺳﺎﻋﺖ ۲صبح ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻴﺪﺍﺭﻡ ﻛﺮﺩ ﮔﻔﺖ :

 فلش منو ﭘﻴﭽﻮﻧﺪﻱ ﺩﻳﮕﻪ ؟ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺎﻝ تو !!!
جوک توپ
joook