اس ام اس و جوک : )

جوک جدید و باحال joook
جوک جدید و باحال
joook

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده

 مدل لباس واسه عروسی داداشم

که چشم زن داداشمو و فامیلش دربیاد

 خوش رنگ هم باشه
جوک جدید و باحال
joook

ما بچه بودیم، دمپایی کهنه میدادیم جوجه رنگی می گرفتیم

الان کفشه نومونم بدیم

 تخم مرغم نمیدن
جوک جدید و باحال
joook

کتلت، کوکوئیه که هدفش این بوده که کباب کوبیده بشه

 ولی مشکلات زندگی مانع شدن بیشتر پیشرفت کنه
جوک جدید و باحال
joook  

درس بهترس یا ازدواج؟؟؟؟

معلومه هیچکدام

فقط بخور و بخواب!

نه عصابت داغون میشه نه پولت به هدر میره

در عوضش خوش میگذرونی
جوک جدید و باحال
joook

یعنی تو روح اون بغل دستی که ازش پرسیدی چیزی فهمیدی؟

 گفت اره بابا چیزی نداشت که موافقاش
جوک جدید و باحال
joook

خدایا هیچ جوونی رو

از در هیچ یخچالی ناامید برنگردون
جوک جدید و باحال
joook
ینی اینجوری که من احساساتمو سرکوب کردم

 هیشکی نکرده

هردفعه قلبم دم از عشق و عاشقی زد

جوری باپشت دست خابوندم تو دهنش که دیگه از این خیالا نزنه به سرش

 بچه پررو والا چه معنی میده اصن؟؟؟
جوک جدید و باحال
joook

گر نباشد چیزَکی یه سری باز زٍر زٍر میکنن
جوک جدید و باحال
joook