اس ام اس و جوک : )

اس ام اس غمناک سری 07 SMS ghamnakاس ام اس غمناک سری 07

SMS ghamnakخــستــہ امـ …


از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـב …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستاטּِ دلـــــم

آســــاטּ نیست در پــَس خـــنـده هاے مصــنوعے گریــہ هاے دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاراטּ دروغ پنهـــاטּ کنے …

ایــــטּ روزهــا معنے را از زنـدگـــے حذف کــرבه امـ …

بدون تو برایـــم فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakکاش زندگی من هم

مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakسخت است اتفاقی را انتظار بکشی

که خودت هم بدانی در راه نیست !
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak  خوابهایم گاهی زیباتر از زندگیم می شوند

کاش گاهی برای همیشه خواب می ماندم
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakخسته اونــے نیســتــ ڪہ خـوابــیــده ‬

اونـــیـــه ڪہ نـمـیـتـونـه بـخــوابــه . . .!
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakزنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد

بـــرای ضـربــه بـعــد … !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …

خـیــالـت راحـت !

خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakدیگر حوصله ای نمانده است!

راستی ، مگر حوصله هم جزء آن چیزهایی بود

که تو آورده بودی که موقع رفتنت همه اش را بردی ؟
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakکتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت

نوبت به ما که رسید قلم افتاد…

دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت…
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakکم سرمایه ای نیست؛

داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند!

ولی از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند؛

بتوانی بگویی: خوب نیستم…!
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakبه آیینه نگاه میکنم …

لبخند میزنم …

لبخند نمیزند …
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakخدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !

هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟

گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnakدیگر هیچ چیز “شیرین” نیست

جز خوردن یک قهوه “تلخ” با تــــو . . .
اس ام اس غمناک سری 07
SMS ghamnak