اس ام اس و جوک : )

اس ام اس فلسفی با معنی SMS Falsafi
اس ام اس فلسفی با معنی

SMS Falsafi

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ

هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد

آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید

در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند

تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi  

تجربه بالاتر از علم است
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

هر که دنیا خواهد دانش آموزد

و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

چیزی که دانش می آراید راستی است
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

کسی که به تمرین های بدنی می پردازد

به هیچ دارویی نیاز ندارد درمان او در جنبش و حرکت است
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi
نیک بخت ترین مردم کسی است که

کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید

و از آن بیم هراس در خاطرش نشاند

آن خطر زودتر او را تعقیب می کند
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

موسیقی صدای خداست
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi

هر کس عادت کند

که به هر دلیل هر حرفی را باور کند

از صورت انسانی خارج می شود
اس ام اس فلسفی با معنی
SMS Falsafi