اس ام اس و جوک : )

اس ام اس فلسفی زیبا SMS Falsafi
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafiآدمیانی مانند گل های لاله

زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

نادانی و پستی یک نفر در گذشته

نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است

نکته فراموش شده جهان اندیشه  تعریف درست این حالت هاست
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi  

رویش باغ سکوت

در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

این دیدگاه اشتباست که

بپنداریم مرد توانا  فرزندی همچون خود خواهد داشت
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

ریگ های ساحل خرد

نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

کلید رازهای بزرگ

در ژرفای کمی نیست
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi

پیوند پاک

پیوندی ابدی است
اس ام اس فلسفی زیبا
SMS Falsafi