اس ام اس و جوک : )

اس ام اس فلسفی SMS Falsafi
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi

هیزم شکن قبل از آنکه نیرو وقدرت بخواهد

مهارت لازم دارد
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi

اندیشه های بزرگ است که مایه بزرگی است

نه کارهای بزرگ
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafiچه کسی همه چیز را مغلوب می کند

و خودش هرگز مغلوب نمی شود
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi  

اولین مرحله انجام کار خیر

تمایل به انجام آن است
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafiهمواره حقیقت را باید با دلی ساده و عاری از غش جستجو کرد
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafiمردم موفق امروز

کودکان جسور دیروز بوده اند
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafiکسی که از کار خود می گریزد

از زندگی می گریزد
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafiاستعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafiسرنوشت خود را با افکار تعیین کنید
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi

مرگ مهم نیست

و خوشبخت نبودن مهم ترین چیزهاست
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi