اس ام اس و جوک : )

اس ام اس فلسفیاس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
وقتی با دوستان به سر می بریم

هیچ آرزوئی نداریم
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
اگر قضاوت بد نمی خواهی

قضاوت بد مکن
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
نظم ، اولین قانون طبیعت است
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi  
خطاکارترین کسان

افرادی هستند که عیب دیگران را می بینند
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
خود را فدا کنیم

بهتر است تا دیگران را نابود سازیم
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
هیچ ناز بالشی

نرم تر از وجدان آسوده نیست
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
بجای سخت کو شی

هوشمندانه تر کار کنید
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
دست لرزان گره باز نمی کند

و در خاطر پریشان فکردرست بر نمی آید
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
جهان بزرگ است و آدمیزادکوچک

اما آدمیزاد می تواند آنقدر بزرگ شود

که جهان در برابربش کوچک گردد
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
فراوانی گفتار بیهوده

نشانه ای قطعی از ضعف شخصِت گویندهاست
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi
می بینم و از یاد می برم

می شنوم و بخاطر می سپارم

اما انجام می دهم و درک می کنم
اس ام اس فلسفی
SMS Falsafi