اس ام اس و جوک : )

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93 SMS Falsafi
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

SMS Falsafi

بی صبری در راه موفقیت مانع بزرگی است
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi

نادان خوشبخت و عاقل بدبخت وجود خارجی ندارد
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
خوشابه حال کسی که توجه به عیوب خود

اورا از توجه به عیوب دیگران باز دارد
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi  

عده ای دائم می نالند که گلسرخ خار دارد

ما باید شاد باشیم که خارها گل دارند
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi


برای کسی که آهسته و پیوسته راه می رود

هیچ راهی دور نیست
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
تعلیم بزرگترین هدیه ای است که

مردم نیکوکار می توانند به گدایان و بینوایان بدهند
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi

باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
هنگامی که وظیفه ات را انجام دادی

موظفی از انجام آن شادمان باشی
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
باطن انسان که اصلاح شود رفتار او استوارترشود
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
اگر می خواهی قیمت پول را بدانی ، قرض کن
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
کسی که فکر و تدبیر دارداز هرچیزکه ببیند پند می گیرد
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi
آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی
اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93
SMS Falsafi