اس ام اس و جوک : )

ترول جدیدtrooooooool


ترول جدید
trooooooool


ترول جدید
trooooooool


ترول جدید
trooooooool


ترول جدید
trooooooool  


ترول جدید
trooooooool
نگاه کردن به جنس مخالفترول جدید
troooooooolمعایب زبان انگلیسی
ترول جدید
troooooooolبرنامه ریزی پسرا

ترول جدید
troooooooolتنها هنر مردها!!! ترول خنده دار


ترول جدید
trooooooool


ترول جدید
troooooooolترول شب امتحان, ترول های خنده دار امتحان


ترول جدید
trooooooool