اس ام اس و جوک : )

اس ام اس جدید سری 07 SMS Jadidاس ام اس جدید سری 07

SMS Jadid

چه سر به راه است …

دلتنگیت را می گویم!

از گوشه ی دلم جُم نمی خورد
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

لـبـاسای مـارک دار . . .

باطن آدمو نمی پوشونه

گـاو هَــم پـوستش چـرم خالصه

 ذات آدم مهمـــه...!!
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

دوتا چیز خیلی درد داره :

وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه

 و وقتی دوست نداره و بهت میگه …
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid  

آنقدر از یادها رفته ام که

تنها خبر مرگم میتواند ثانت کند زنده بوده ام!
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

شهامتی می خواد

سرد باشی و گرم لبخند بزنی…
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

گلبم از دوریط داره طون طون میضنه

فشیار مهیاد رو اسابم !

چیه چیرا می خندی ساوات ندارم آما دوصیط که دارم
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid
سه شاخه گل برایت می فرستم

اولی ازطرف خداوند که نگهدارت باشه

دومی ازطرف دلمه که دوستت داره

سومی ازطرف چشمانم که منتظر دیدارته
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

درد دارد وقتی میرود و همه می گویند دوستت نداشت؟

و تو نمی توانی به همه ثابت کنی

که هر شب با عاشقانهایش خوابت می کرد
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند

این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند!
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

به اندازه باورهاى هرکس با او حرف بزن

بیشتر که بگویى

تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!‏
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

دیگه با عروسک هایم بازی نمی کنم …

بزرگ شده ام

برای خودم عروسکی شده ام

آنقدر که بازی ام دادند …
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid
سرجلسه امتحان از دختره کنار دستم می پرسم: لاک داری؟

میگه: چه رنگی ؟

خدایا اینا کی میخوان به رشد ذهنی برسن؟
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid

دلم قصہ ای عاشقانہ میخواھد

که تا اخرش پای ھیچ نفر سومی به میان نیاید
اس ام اس جدید سری 07
SMS Jadid