اس ام اس و جوک : )

اس ام اس زیبا SMS ziba


اس ام اس زیبا

SMS zibaدرد عاشق را دوایی بهتر از معشوق نیست

شربت بیماری فرهاد را شیرین کنید !اس ام اس زیبا

SMS zibaپیامى میزنم اینک برایت

به جبران پیامهاى زیادت

از آن بابت پیامى میفرستم

بدانى بنده هم هستم بیادت
اس ام اس زیبا

SMS zibaتبسم تو تجسم تمام خوبیهاست

به تبسمت سوگند که شاد بودنت آرزوی ماست !
اس ام اس زیبا

SMS ziba 

 اگرچه ساکتم اما به یادتم !
اس ام اس زیبا

SMS zibaعاشقى را از قلیان بیاموز که

در سرش آتشى و در دامنش اشکى و در سینه اش آه هاست !
اس ام اس زیبا

SMS zibaپشت پلک هایم نام تو را نوشتم

تا وقتی چشم هایم را بر روی کسی میبندم بداند چرا !
اس ام اس زیبا

SMS zibaمن باختم ، به خود باختم

به تصویر غلط فرشته های آدم نما باختم

حال که حماقت هایم را می شمارم

آرام آرام این جمله در ذهنم طنین انداز می شود :

سنگ باش تا سنگسار نشوی !
اس ام اس زیبا

SMS zibaبه بعضیا باس گفت :

به ما که نمیای ، حداقل به خودت بیا !
اس ام اس زیبا

SMS zibaمن به تو نگاه میکردم ، تو به ساعتت

تو قرار داشتی ، من بی قراری !
اس ام اس زیبا

SMS zibaترس از هیچ چیز ندارم وقتى یقین دارم بیشتر از من کسى دوستت نخواهد داشت

بیشتر از من کسى طاقت کم محلى هایت را ندارد ، برو ! ترس براى چى ؟

وقتى میدانم یک روز تف مى اندازى به روی تمام آنهایی که بخاطرشان من را از دست دادى !
اس ام اس زیبا

SMS ziba