اس ام اس و جوک : )

اس ام اس زیبا SMS zibaاس ام اس زیبا

SMS zibaآغوشت را هرگونه مایلى برایش باز کن

سدها به اندازه آغوششان به دریا خیانت میکنند !
اس ام اس زیبا

SMS zibaدیگر این من آن من قدیم نیست

اعتمادم را به یغما برده اند ، احساسم را هم

پس تو و امثال تو به سراغم نیایید

دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم ، نابودت میکنم

بابت این من جدید ممنونم !
اس ام اس زیبا

SMS zibaطاقت ادامه بازی را نداشتم زمانی که رقیب تازه واردم گفت

من جسمم را به او می فروشم و تو احساست

کنار کشیدم چون از نتیجه بازی می ترسیدم !
اس ام اس زیبا

SMS ziba 

 اعتماد المثنی نداره

وقتی رفت دیگه رفته !
اس ام اس زیبا

SMS zibaتاریکی که ترس ندارد ؟!

از مردمانی بترس که در روز روشن قصد تاراج احساست را دارند !
اس ام اس زیبا

SMS zibaبه سلامتی عشقی که من را داشت

ولی در گوش همه زار میزد که تنهایم !
اس ام اس زیبا

SMS zibaهمه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردم

ولی یادشون نمیمونه براشون چیکارا کردم !
اس ام اس زیبا

SMS zibaبه بعضیام باید گفت :

به ارواح جدم ، نیستی در حدم !
اس ام اس زیبا

SMS zibaتنها بودنم را نگاه نکن

این تاوان لحظه های اعتماد است

به کسی که میگفت هیچگاه تنهایت نمیگذارم !
اس ام اس زیبا

SMS zibaعادت آدمهاست

سیگار هم که کامش را داد زیر پا لهش میکنند !
اس ام اس زیبا

SMS ziba